რა არის ტელერადიოლოგია?

ტელერადიოლოგია - სამედიცინო ვიზუალიზაციის გარდაქმნა


თანამედროვე ტექნოლოგიური მიღწევების ეპოქაში მედიცინას განსაკუთრებული და მოწინავე ადგილი უკავია. ტელერადიოლოგია გვთავაზობს სრულიად ახალ ხედვასა და მიდგომას სამედიცინო რადიოლოგიური გამოსახულებების ინტერპრეტაციაში. ამ სტატიაში ჩვენ განვიხილავთ, თუ რა არის ტელერადიოლოგია, რაშია მისი უპირატესობები და რა როლი უკავია ჯანდაცვის თანამედროვე სისტემაში.

რა არის ტელერადიოლოგია?

ტელერადიოლოგია აერთიანებს თანამედროვე რადიოლოგიისა და ტელესაკომუნიკაციო საშუალებებს, რაც ხსნის ფართო სპექტრს მათი განმარტებისა და ოპერატიული მიმოცვლის ნაწილში. სხვადასხვა დარგის ექიმებს ეძლევათ საშუალება გაანალიზონ რადიოლოგიური გამოსახულებები (რენტგენოგრაფია, მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია (MRI) და კომპიუტერული ტომოგრაფია (CT)), გამართონ კონსილიუმი და დადონ ავტორიტეტული და კომპეტენტური დასკვნა ონლაინ რეჟიმში, ელექტრონული საკომუნიკაციო საშუალებების გამოყენებით. 

ტელერადიოლოგიის უპირატესობები

 

გააზიარე