• ბილირუბინი საერთო-TBIL
  • ბილირუბინი პირდაპირი-DBIL
  • ტუტე-ფოსფატაზა-ALP
  • გამა-გლუტამილტრანსფერაზა-Gamma-GT
  • გლუტამატდეჰიდროგენაზა-GLDH
  • ასპარტატამინოტრანსფერაზა-AST
  • ალანინ-ამინოტრანსფერაზა-ALT

გააზიარე